چاپگر حرارتی

چاپگر حرارتی

می توانید با 160 * 80 میلی متر متشکل کننده سرعت جریان صاف و کنترل کننده دسته ای متصل شوید
خروجی: رابط RS232 مورد نیاز است
این می تواند رکورد / رکورد ماهانه را چاپ کند. داخلی از کاغذ سفید برای چاپ استفاده می شود که مستقیم تر برای خواندن سرعت جریان است.