فشار سنج دیفرانسیل

  • Differential pressure flow meter

    فشار سنج دیفرانسیل

    جریان سنج چند پارامتر هوشمند ترکیبی از فرستنده های فشار دیفرانسیل ، کسب دما ، کسب فشار و انباشت جریان برای نمایش فشار کار ، دما ، لحظه ای و تجمعی در محل است. گاز و بخار را می توان به طور خودکار دما و فشار جبران کرد تا عملکرد نمایش جریان استاندارد و جریان جرم در محل تحقق یابد. و می تواند باتری خشک کار کند ، می تواند به طور مستقیم با فشار سنج دیفرانسیل استفاده شود.