کل جریان دهنده جریان

  • Flow rate totalizer

    کل جریان دهنده جریان

    سری XSJ کل جریان دهنده با توجه به دما ، فشار و میزان جریان سیگنال های مختلف ، نمایش ، کنترل ، انتقال ، ارتباطات ، پردازش چاپ ، یک سیستم کنترل اکتساب دیجیتال. برای گاز ، بخار ، کل مایعات ، اندازه گیری و کنترل.